แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ทัศนศึกษาและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ.2-ม.3

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อยด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2-ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาพร้อมกับกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ยังแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความปลอดภัยเรียบร้อย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา