Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี

โดยคุณผุสดี-คุณจิระนันท์ บุญเลิศ

มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) 

จำนวน ๒๘๐ ถุง

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ